Regulamin w formacie PDF dostępny jest pod tym linkiem.

Regulamin sklepu internetowego
§ 1
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy milosc.co, dostępny pod adresem internetowym www.milosc.co ,
prowadzony jest przez działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds.
gospodarki, NIP 956-23-07-151, REGON 341575080.
2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb
zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem
Sklepu.

§ 2
Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,
której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.
2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej
przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 956-23-07-151, REGON 341575080.
2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach
zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez
jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub
większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy
włącznie.
5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu
lub Produktów ze Sprzedawcą.
7. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający
złożenie Zamówienia.
8. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.


§ 3
Kontakt ze Sklepem

1. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@milosc.co
2. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą wiadomosci prywatnej na
profilu facebook zurnalista.pl lub milosc.co oraz pod wskazanym adresem
mailowym.


§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania
zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
b. aktywne kontona portalu spolecznosciowym facebook.

§ 5
Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie
Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych
umożliwiających realizację Zamówienia na platformie platniczej przelewy24.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto
(uwzględniają podatek VAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt
oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o
której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w
tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia na stronie www.milosc.co
2. po przekierowaniu na platforme płatnicza przelewy24 należy podać dane osobowe
oraz dane do wysyłki ;
3. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”.


§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego
Produktu: Przesyłka pocztowa po przedpłacie.
2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod
płatności znajdują się za stronach platformy płatniczej przelewy24.


§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po
uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia
na platformie płatniczej przelewy 24.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Paragon przychodzi drogą
elektroniczną na wskazany w zamówieniu adres mailowy.
3. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem
dostawy jest najdłuższy podany termin.
4. Paczki nadawane są do 21 dni roboczych.


§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni roboczych odstąpić od Umowy Sprzedaży bez
podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu
Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno,
partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej
rzeczy, partii lub części.
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o
odstąpieniu od Umowy kontaktując sie przez maila biuro@milosc.co lub
mail@milosc.co (adres dedykowany do zwrotów i wymian). Do zachowania terminu
odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed
upływem tego terminu.
5. Oświadczenie o zwrocie/wymianie należy wysyłać drogą mailową na adres:
mail@milosc.co .
6. W oświadczeniu powinny zawierać się informacje : – numer do śledzenia przesyłki ,
informacja jakim kurierem nastapiła wysyłka, – numer zamowienia , – data zlozenia
zamowienia/ w przypadku WYMIANY : powyzsze informacje wraz z adresem do
wysylki zwrotnej oraz infromacja na co wymienic (model, kolor, rozmiar).
7. Zwracane/wymieniane produkty należy odeslac przez DOWOLNEGO KURIERA na
adres : ul. Dworcowa 37 85-009 Bydgoszcz po wczesniejszym zlozeniu
formularzu zwrotu/wymiany na maila (mail@milosc.co). UWAGA !! Prosimy nie
wysylac LISTEM POLECONYM- takie paczki najprawdopodobniej wroca.
8. Kosz za zwrot paczki lezy po stronie Klienta.
9. Zwrot środków nastąpi do 14 dni przez platforme przelewy24 po potwierdzeniu
przyjęcia oświadczenia na maila.


§ 11
Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo
do reklamacji.
3. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie
adresy Sprzedawcy.


§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/
spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
(Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania
mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a
Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych
należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich).


§ 13
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to
zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy
przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane
osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu
przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje
brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§   14

Kontakt

Preferowane są następujące formy kontaktu:

ZWROT ŚRODKÓW:
zwroty@milosc.co

INNE SPRAWY:
mail@milosc.co

§ 15
Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie,
w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o
ochronie danych osobowych.